Легализация на дипломи

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ГРАД ВРАЦА

жк Младост, тел./факс 092 / 624124, 622146, ou_v.levski@agbv.b

 ВАЖНО!!!

 

   Признаването на завършени етапи на училищно
обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи,
издадени от училища на чужди държави се извършва от:

  Директора на приемащото училище, в
което лицето желае да продължи обучението си, за завършен І до VІ клас
включително.

В училището се
разглеждат документите на всеки гражданин, независимо  от местоживеенето  му.
                                     

ДОКУМЕНТИ:

    1.Заявление по образец, в което се вписват личните данни на гражданина, чиито документи се
внасят за признаване, включително телефон за връзка. Заявлението може да се подаде:

- лично - с документ за самоличност;

- от родителите, децата и съпруга - с документ,
удостоверяващ гражданското състояние;

- от други лица - с писмено пълномощно с
нотариална заверка на подписа.

Заявлението
се подава в:

     - училището,
в рамките на определеното на сайта работно време:

     от 08.00 часа до 16.00 часа.

2. Документ в оригинал за
училищно  образование и/или професионална
квалификация.

3.    Превод на български език на
документите за училищно образование и/или професионална квалификация.

4.    Документ за последния
завършен клас
в българско училище (ако има такъв) преди
обучението в чужбина.

РУМЕН ПЕТКОВ

ДИРЕКТОР