КРИТЕРИИ

 

ЗА ПОДБОР И ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019г.

 

        I Общи условия:

Съгласно разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование се ще бъде извършен прием в първи клас на ученици, които навършват 7 години в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите им, ако физическото и умственото им развитие позволява.

 

      II Необходими документи за записване

Заявление по образец от училището.

Акт за раждане - ксерокопие (представяне на оригинала за сверяване).

Документ за личен лекар за деца със специални образователни потребности.

Удостоверение за завършена подготвителна група или клас.

Декларация от родителя, само в случай, че детето не е посещавало подготвителна група.

Декларация, че детето желае да бъде включено в целодневна форма на обучение .

 Забележка: В случай, че детето не е посещавало детска градина, родителите декларират писмено това обстоятелство.

 

III График на дейностите по прием и записване на ученици в I клас:

1.Стартиране на дейности по приема- месец май 2018г.

2.Родителска среща с родителите на бъдещите първокласници.

3.Сформиране  на  училищна  комисия  за  дейности  по  прием  в първи клас със заповед на директора –  март 2018

4.Изработване  на  образци  на заявления, служебни бележки и др.

5.Подаване на заявления до 31 май 2018г.

6.Представяне на удостоверение за завършена подготвителна група до 10 юни 2018г.

7.Сформиране на паралелките и поставяне на списъците на уведомителните табла в училището и обявяване на свободните места до 15 юни 2018г.

8.Обжалване на разпределението по класове до 30 юни 2018г.

9. Заповед  на директора за  възлагане  класно ръководство – до 03.09.2018г.

10.Записване на новоприетите ученици в книгата на подлежащите ученици – до 20.09.2018г.

 

IV Критерии за подбор и прием в I клас

 

1.Деклариране на съгласие за целодневна форма на обучение.

2.Наличие на други деца от семейството, обучаващи се в училището

3.Адресна регистрация на родителите.

4.Пътуващи ученици от други населени места.

5.Деца със специални образователни потребности.

 

 

Забележка:В случай на подадени повече молби за предпочитан учител или паралелка, директорът определя в коя паралелка да бъдат разпределени бъдещите първокласници.

ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

І. Приемът на ученици се извършва съгласно дейностите за осъществяване на училищния план-прием – приложение 1

ІІ. Приемът на ученици се осъществява съгласно приети критерии за подбор на кандидатите – приложение 2

ІІІ. График и срокове на дейностите

 1. Подаване на заявления за записване на първокласници    Срок: от 02.04.2018 г. до 31.05.2018 г.
 2. Обявяване на класираните ученици    Срок: 05.06.2018 г.
 3. Записване на приетите ученици    Срок: от 05.06.2018 г. до 15.06.2018 г.
 4. Обявяване на незаетите места    Срок: 15.06.2018 г.
 5. Попълване на свободните места     Срок: до 15.09.2018 г

ІV. Ред за попълване на паралелките:

 1. Приемът ще се осъществи в две паралелки;
 2. Максимален брой ученици – 22;
 3. Броят на учениците се разпределя равномерно;
 4. Записването на учениците се извършва по реда на подаване на пълен комплект документи в срока за записване;
 5. Записването в паралелките приключва при достигане на максималния броя ученици.

 

 

ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

 

І. Приемът на ученици се извършва съгласно дейностите за осъществяване на училищния план-прием – приложение 1

ІІ. Приемът на ученици се осъществява съгласно приети критерии за подбор на кандидатите – приложение 2

ІІІ. График и срокове

 1. Подаване на заявления за записване на ученици в пети клас     Срок: от 02.04.2018 г. до 31.05.2018 г.
 2. Обявяване на класираните ученици      Срок: 05.06.2018 г.
 3. Записване на приетите ученици            Срок: от 05.06.2018 г. до 15.06.2018 г.
 4. Обявяване на незаетите места             Срок: 15.06.2018 г.
 5. Попълване на свободните места            Срок: до 15.09.2018 г

ІV. Ред за попълване на паралелките:

 1. Приемът ще се осъществи в две паралелки;
 2. Максимален брой ученици – 26;
 3. Броят на учениците се разпределя равномерно;
 4. Записването на учениците се извършва по реда на подаване на пълен комплект документи в срока за записване;
 5. Записването в паралелките приключва при достигане на максималния броя ученици.

 

КРИТЕРИИ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 г.

Приети на ПС с Протокол № 5 / 12.02.2018 г.

 

Във връзка с изпълнението нa разпоредбите на чл. 42 и чл. 43 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, касаещи  училищния  прием в първи клас за учебната 2018 / 2019 г. в Основно училище „Васил Левски” град Враца са извършени следните дейности:

 

I. Планиран училищен прием за първи клас за учебната 2018 / 2019 г. - 2 паралелки.

II. Критерии за реда и записване на учениците в І клас за учебната 2018 / 2019 г.:

1. Деца от района (местоживеенето се доказва с адресна регистрация, непроменена след 01.01. на съответната година);

2. Деца, чиито брат или сестра учат в същото училище;

3. Деца, чиито родители работят близо до училището;

4. Деца, чиито родители са завършили училището;

5. Деца близнаци;

6. Деца на инвалиди, живеещи в близост до училището;

7. По желание на родителите от други райони, ако има свободни места;

8. По желание на родителите, при формирането на повече от една паралелка във випуска, децата, които идват от една подготвителна група да бъдат разпределени в една паралелка.

 

ІІІ. Необходими документи за записване на ученици в I клас за учебната 2018 / 2019 г.:

1. Заявление по образец с вх.№;

2. Акт за раждане (ксерокопие);

3. Удостоверение за завършена подготвителна група (оригинал)

4. Имунизационен паспорт и медицински талони от личния лекар за началото на учебната година

     Определените критерии служат като основание за предпочитане на един кандидат пред друг, независимо от дата на подаване на документите за записване.


 

КРИТЕРИИ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 ГОДИНА

Приети на ПС с Протокол № 5 / 12.02.2018 г.

   

 1. Критерии за реда и записване на учениците в пети клас за учебната 2018 / 2019 г.:

1.1. Ученици, завършили начален етап на образование в ОУ „ Васил Левски”

1.2. Деца от района (местоживеенето се доказва с адресна регистрация, непроменена след 01.01. на съответната година);

1.3. Деца, чиито брат или сестра учат в същото училище;

1.4. Деца, чиито родители работят близо до училището;

1.5. Деца, чиито родители са завършили училището;

1.6. Деца близнаци;

1.7. Деца на инвалиди, живеещи в близост до училището;

1.8. По желание на родителите от други райони, ако има свободни места

 

 

2. Необходими документи за записване на ученици в пети  клас за учебната 2018 / 2019 г:

2.1 Заявление по образец с вх.№;

2.2 Акт за раждане (ксерокопие);

2.3 Удостоверение за завършен четвърти клас (оригинал)

2.4 Имунизационен паспорт и медицински талони от личния лекар за началото на учебната година

     Определените критерии служат като основание за предпочитане на един кандидат пред друг, независимо от датата на подаване на документите за записване.